Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KLUNDER DRACHTEN
inschrijfnummer KvK 01000751.
Gedeponeerd op 16-03-2005 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden
onder nummer 43/2005.

AFDELING 1. ALGEMEEN

Artikel 1.1   Begripsbepalingen

1.  Onder 'Klunder' wordt verstaan de onderneming met de handelsnaam Klunder, gevestigd te (9201 CH) Drachten aan de Lange West 104a, ingeschreven onder nummer 01000751 als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Friesland onder de naam IJzerhandel J. F. Klunder B.V., statutair gevestigd te Drachten; de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2.  Onder 'wederpartij' wordt verstaan de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) welke een overeenkomst van verkoop en levering van zaken, van huur of verhuur van zaken, van het verrichten van onderhoud en van het verrichten van diensten en/of van opdracht heeft gesloten met Klunder.

3.  Onder 'overeenkomst' wordt verstaan de overeenkomst van koop en verkoop en / of huur en verhuur van nieuwe of gebruikte zaken dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor, alsook de overeenkomst van onderhoud en tot opdracht.

4.  Onder 'opdracht' wordt verstaan de overeenkomst tot opdracht tot reparatie, onderhoud, revisie, keuring van zaken van de wederpartij.

5.  Onder 'zaken' wordt in ieder geval verstaan deuren, ijzerwaren, gereedschappen, machines, tuingereedschappen, hang –en sluitwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen, meetapparatuur, steigers en alle daarmee verwante artikelen.

Artikel 1.2  Toepasselijkheid

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten van verkoop en levering van zaken, van huur en verhuur van zaken, van het verrichten van diensten en van opdracht tussen Klunder en een wederpartij alsmede op de handelingen welke zijn gericht op de totstandkoming en uitvoering van dergelijke overeenkomsten.

2.  De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Klunder. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden worden door Klunder uitgesloten, tenzij deze toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

4.  Algemene voorwaarden worden slechts door Klunder aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

5.  Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte van deze voorwaarden in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare deel van deze voorwaarden zal worden vervangen door een bepaling die de bedoeling van partijen met betrekking tot de bepaling die geen toepassing kan vinden, zoveel mogelijk benadert.

Artikel 1.3   Offertes /aanbiedingen

1.  Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offertes genoemde prijzen zijn voorlopig. Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend.

2.  Alle offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende een periode van drie weken, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte of aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.  Klunder staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de in een door Klunder opgestelde offerte opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.  Alle door Klunder verstrekte modellen, voorbeelden, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, opgave van maten, gewichten, kleuren en andere relevante gegevens die deel uit maken van de offerte gelden slechts bij benadering. Wanneer de uiteindelijke uitvoering van een tussen Klunder en de wederpartij afgesloten overeenkomst en/of opdracht blijkt dat er sprake is van geringe afwijkingen van deze in de offerte opgenomen gegevens, ontslaat dit de wederpartij geenszins van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of opdracht. De wederpartij is in voornoemde situatie niet bevoegd de betaling van (een deel van) de overeengekomen prijs op te schorten.

5.  Alle aanbiedingen van Klunder, al dan niet in reclame - of drukwerken,  zijn vrijblijvend. Mondelinge aanbiedingen door Klunder of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Klunder schriftelijk zijn bevestigd.

6.  Indien Klunder aan een (potentiële) wederpartij adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht van de (potentiële) wederpartij werkzaamheden verricht, zonder dat ter zake een opdracht wordt ontvangen, heeft Klunder het recht aan de (potentiële) wederpartij de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen.

7.  De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen kunnen aan de (potentiële) wederpartij worden doorberekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiële) wederpartij berekende bedrag worden gecrediteerd. De (potentiële) wederpartij  heeft nimmer het recht om de monsters en/of modellen onder zich te houden. 

Artikel 1.4   Betaling

1.  Betaling dient te geschieden contant bij aflevering van de zaken of na verrichte onderhoudswerkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Klunder aangegeven bank – of girorekening op het tijdstip van levering.

2.  Indien betaling na de aflevering van de zaken wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht het verschuldigde bedrag of het resterende deel daarvan te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum. In het geval de wederpartij een schriftelijke machtiging heeft gegeven tot het automatisch afschrijven van zijn bankrekening, dient betaling binnen acht dagen na factuurdatum plaats te vinden. De wederpartij is na het verstrijken van deze termijn wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

3.  Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De wederpartij is na het verstrijken van deze termijn wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

4.  De vordering van Klunder is evenwel terstond opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij eveneens terstond intreedt indien;

a.   de wederpartij een verzoek tot surcéance van betaling indient of surcéance van betaling is verleend, haar faillissement of schuldsanering is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat dan wel op haar de WSNP van toepassing is verklaard.;

b.   beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van de eigendom van de wederpartij wordt gelegd;

c.   de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of in een andere rechtsvorm voortzet.

5.  Indien de wederpartij na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Klunder gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

6.  Met betrekking tot de in het vorige lid genoemde verschuldigde incassokosten geldt dat de wederpartij in ieder geval verschuldigd is:
a.      over de eerste € 3.000,-                          15%
b.      over het meerdere tot € 8.500,-               10%
c.      over het meerdere tot € 15.000,-               8%
d.      over het meerdere tot € 60.000,-               5%
         over het meerdere                                     3%

7.  In het geval Klunder genoodzaakt is de wederpartij ter nakoming van diens verplichtingen in rechte te betrekken, is de wederpartij in het geval Klunder in het gelijk wordt gesteld in plaats van het liquidatietarief de volledige proceskosten verschuldigd.

8.  De door wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en daarna van opeisbare facturen die het langst niet betaald zijn gebleven. Een vermelding van de wederpartij bij betaling dat hij het totaalbedrag in een andere volgorde wenst te zien worden voldaan, doet hieraan geenszins af en is dan ook zonder betekenis.

9.  Wanneer betaling door middel van automatische incasso geschiedt en op de bank – of girorekening van wederpartij onvoldoende saldo blijkt te staan, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wederpartij aan Klunder een vertragingsrente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

10.  Verrekening is niet toegestaan. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

11. Wanneer de wederpartij binnen een van de in dit artikel genoemde betalingstermijnen geheel of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Klunder gerechtigd een krediet beperkingstoeslag van 2% bij wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 1.5   Zekerheid

Klunder behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij daartoe naar het oordeel van Klunder aanleiding geeft – van de wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en / of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Klunder gerechtigd is om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 1.6   Eigendomsvoorbehoud

1.  Klunder levert de zaken aan wederpartij onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij volledig aan zijn op enig moment jegens Klunder bestaande verplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de zaken gemaakte nieuwe zaken.

2.  Het eigendomsvoorbehoud strekt zich in ieder geval uit tot:

a. vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van de overeenkomst tot opdracht, verhuur en onderhoud of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door Klunder aan wederpartij geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden en

b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen.

3.  Het eigendomsvoorbehoud blijft bestaan en steeds van kracht indien op enig moment een vordering in de zin van artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van Klunder op de wederpartij niet meer bestaat. Het eigendomsvoorbehoud is derhalve ook van toepassing op toekomstige vorderingen in de zin van artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4.  Zolang de zaken niet in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan is de wederpartij verplicht de zaken voldoende te verzekeren.

5.  Indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst en/of opdracht of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Klunder gerechtigd de bij de wederpartij aanwezige zaken en/of onderdelen daarvan, die in het kader van de overeenkomst en/of opdracht tussen partijen onder voorbehoud van eigendom bij de wederpartij zijn afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van Klunder. Voorts is Klunder gerechtigd om door be- of verwerking uit de zaken of onderdelen nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.

6.  Zolang de wederpartij al hetgeen door hem aan Klunder verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, is het de wederpartij verboden de zaken te vervreemden, daarop ten behoeve van een derde een pandrecht te vestigen of deze anderszins te bezwaren en houdt de wederpartij de zaken voor eigen rekening en risico.

7.  De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Klunder:

a.   de ter zake van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afgegeven verzekeringspolis ter inzage te geven;

b.   alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Klunder op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

c.   indien de wederpartij vorderingen verkrijgt jegens een afnemer vanwege het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Klunder geleverde zaken, dient de wederpartij deze vorderingen te verpanden aan Klunder zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

d.   de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendomsvoorbehoud van Klunder;

e.   op alle andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Klunder ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

8.  Indien surséance van betaling of faillissement van de wederpartij dan wel de schuldsaneringsregeling op c.q. ten behoeve van de wederpartij is aangevraagd of is uitgesproken, dient de wederpartij, dan wel de bewindvoerder of curator in het faillissement, Klunder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, teneinde Klunder in de gelegenheid te kunnen stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. Wederpartij is verplicht de curator/bewindvoerder van deze mededelingsplicht onverwijld na benoeming van laatstgenoemde in kennis te stellen.

9.  Aan Klunder komt het recht toe de voorbehouden eigendom en de hieraan verbonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat geval dezelfde rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 1 intreedt, blijft echter afhankelijk van de vraag of wel volledig is voldaan aan de verplichtingen jegens Klunder, althans diens rechtsopvolger onder algemene of in geval van cessie ­ bijzondere titel.

10.  Aan Klunder komt het recht toe de voorbehouden eigendom en de hieraan verbonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat geval dezelfde rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 1 intreedt, blijft echter afhankelijk van de vraag of wel volledig is voldaan aan de verplichtingen jegens Klunder, althans diens rechtsopvolger onder algemene of in geval van cessie ­ bijzondere titel.

11.  Op deze overeenkomst is conform artikel 1.15 van deze algemene voorwaarden het Nederlandse recht van toepassing. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hiervoor is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van de Klunder te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.  

Artikel 1.7  Retentierecht

1.  Klunder kan het retentierecht uitoefenen op de zaken, indien en voor zolang;

a.   de wederpartij niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;

b.   de wederpartij de kosten van de onderhoudswerkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;

c.   de wederpartij de kosten van eerder door Klunder verrichte werkzaamheden  aan hetzelfde zaak of dezelfde zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;

d.   de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Klunder niet of niet in zijn geheel voldoet.

2.  In de hiervoor in lid 1 genoemde gevallen kan Klunder de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en kan Klunder op deze zaken zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze vordering voldoende zekerheid stelt.

3.  Indien de ingevolge artikel 1.4 bepaalde betalingstermijn is verstreken, is wederpartij tevens gerechtigd de aan de zaken gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt aangebracht aan de zaken. Klunder kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

Artikel 1.8  Garantie

1.  Klunder garandeert dat de door haar verkochte en verhuurde zaken aan de in de tussen Klunder en de wederpartij gesloten overeenkomst gestelde voorwaarden voldoet. Klunder garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.

2.  Op door Klunder geleverde nieuwe zaken en door Klunder gebruikte nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur worden verstrekt.

3.  Op door Klunder gebruikte onderdelen die niet nieuw zijn wordt geen garantie verstrekt.

4.  Op gebruikte zaken wordt geen garantie gegeven, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5. Op reparaties en onderhoudswerkzaamheden wordt gedurende drie maanden een garantie verstrekt ten aanzien van de verrichte werkzaamheden.

6.  Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

7.  De in lid 1 en 2 van deze bepaling gegeven garantie geldt niet in het geval van:

a.     gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens Klunder onzorgvuldig uitgevoerde behandeling en/of extreme omstandigheden dan wel die het gevolg zijn van niet door of namens Klunder bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot de zaak;

b.     gebreken die zijn veroorzaakt door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan Klunder ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;

c.     revisiewerkzaamheden, tenzij deze garantie schriftelijk door Klunder wordt verstrekt;

d.     onjuist of onzorgvuldig gebruik van de zaken door de wederpartij waaronder met name dient te worden verstaan het niet op peil houden van het oliepeil van machines en het tanken van verkeerde brandstof;

e.     zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Klunder bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;

f.      te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – afdoende te verhelpen of te verwijderen.

8.  Indien door de wederpartij een gerechtvaardigd beroep wordt gedaan op deze garantiebepaling, heeft de wederpartij recht op herstel van het gebrek. In het geval herstel van het gebrek op bezwaren stuit, houdt Klunder zich het recht voor de zaak of bepaalde onderdelen van de zaak te vervangen. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging van de zaak of onderdelen van de zaak indien herstel van het gebrek niet mogelijk is.

9.  De aanspraak op de garantie vervalt indien:

a.    de wederpartij niet onverwijld na het constateren van het gebrek Klunder hiervan in kennis stelt;

b.    Klunder niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c.    werkzaamheden die verband houden met door Klunder verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van Klunder door anderen dan deze aan het object  zijn verricht, tenzij de noodzaak tot het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond. 

Artikel 1.9  Aansprakelijkheid

1.  Klunder beperkt haar aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen partij gesloten overeenkomst en/of opdracht slechts indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, maximaal tot het bedrag  van de door die verzekering gedane uitkering, tenzij sprake is vanwege opzet of grove schuld.

2.  Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Klunder beperkt tot één – maal de factuurwaarde van de betreffende levering.

3.  In afwijking van het in lid 1 bepaalde aanvaardt Klunder geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade:

a.   als gevolg van een reparatie of verandering aan de zaak of onderdelen van de zaak na aflevering verricht door de wederpartij of een derde;

b.   wegens overschrijding van de leveringstermijnen;

c.   als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.

4.  Klunder is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zich in of aan de zaak bevinden en die Klunder uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt in ieder geval begrepen schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

5.  Klunder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar geenszins beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade, bedrijfs – of milieuschade of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen nakomen binnen een bepaalde termijn en het onderbreken van onderhandelingen.

6.  Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg zou hebben dat de wederpartij jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de wederpartij zich Klunder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren. 

Artikel 1.10    Overmacht

1.  Klunder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

2.  Onder overmacht wordt hier verstaan een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die Klunder niet kan worden toegerekend, welke niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Klunder door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn verbintenis uit hoofde van de overeenkomst en/of opdracht tussen Klunder en de wederpartij na te komen.

3.  Onder overmacht wordt mede begrepen:

a.    bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, onverschillig op welke wijze deze is ontstaan;

b.    vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Klunder;

c.    transportmoeilijkheden of – belemmeringen, van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Klunder toe of van Klunder naar de wederpartij wordt belemmerd;

d.   oorlog(sgevaar), oproer, gijzeling, molest, sabotage, waterschade en overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën en installaties, storingen in de levering van energie en gewijzigde overheidsmaatregelen;

alles zowel in het Klunder - bedrijf, als bij derden van wie het transport, al dan niet in eigen beheer van Klunder, en voorts door alle overige zaken buiten schuld of toedoen van Klunder ontstaan.

4.  Klunder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Klunder haar verbintenis had moeten nakomen.

5.  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Klunder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van haar verplichtingen door Klunder niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst en/of opdracht – en de daarvan eventueel deel uitmakende inruil van een zaak of onderdeel -  zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. In het in de voorgaande zin bedoelde geval heeft de wederpartij de keuze in te stemmen met een latere levering dan wel Klunder zo spoedig mogelijk schriftelijk mede te delen van de overeenkomst af te zien.

6.  Indien Klunder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit lid is niet van toepassing als het geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 1.11  Ontbinding

1.  Aan Klunder en aan de wederpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

2.  Bedragen die Klunder voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3.  In uitzondering op het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan Klunder de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Klunder zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

Artikel 1.12  Tekeningen en overige bescheiden

Tekeningen en overige bescheiden – met uitzondering van eigendomsbewijzen, deskundigenrapporten en door de wederpartij geleverde stukken – die deel uitmaken van de overeenkomst en/of opdracht of de offerte, blijven eigendom van Klunder en mogen niet zonder toestemming van Klunder op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan Klunder te worden geretourneerd. 

Artikel 1.13  Persoonsgegevens

1.  De persoonsgegevens van de wederpartij welke in de offerte en / of de overeenkomst worden vermeld, worden door Klunder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

2.  De persoonsgegevens die worden vermeld op de orderbevestiging worden opgenomen in de persoonsregistratie die Klunder van haar wederpartij heeft. Aan de hand van deze registratie kan Klunder de wederpartij een optimale service verlenen, haar tijdig voorzien van actuele informatie en haar garantieverplichtingen jegens de wederpartij nakomen. 

Artikel 1.14  Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Klunder en de wederpartij gesloten overeenkomsten en/of opdrachten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zullen voor de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden aanhangig worden gemaakt, voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk  bevoegd is. 

Artikel 1.15  Toepasselijk recht

Op alle door Klunder afgesloten overeenkomsten en/of opdrachten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of opdracht worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 1.16  Wijzigingen van de voorwaarden

Klunder is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Klunder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treedt de wijziging jegens de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.  

AFDELING 2. KOOP EN VERKOOP, OPDRACHT

Artikel 2.1    Overeenkomst

1.  Op de overeenkomst van koop en verkoop van zaken en de opdracht tot uitvoering van werkzaamheden tussen Klunder en de wederpartij zijn naast de bepalingen zoals hiervoor gesteld in afdeling 1, de navolgende bepalingen van deze afdeling 2 van toepassing.

2.  De overeenkomst van koop en verkoop van zaken en de opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Klunder door diens schriftelijke bevestiging.

3.  Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van Klunder of andere voor Klunder optredende tussenpersonen zijn voor de verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Klunder aan de wederpartij.

4.  In een schriftelijk vastgelegde koopovereenkomst worden in ieder geval opgenomen:

a.  de omschrijving van de verkochte zaken en de eventueel in te ruilen zaken, beide met eventuele toebehoren;

b.  de overeengekomen prijs van de zaken, alsmede de overeengekomen prijs voor de in te ruilen zaken;

c.  de afleveringskosten van de zaken;

d.  de vermoedelijke of uitdrukkelijke leveringsdatum;

e.  een verwijzing naar de garantiebepalingen;

f.   een verwijzing naar deze algemene voorwaarden;

g.  de wijze van betaling.

5.  Elke met Klunder aangegane overeenkomst en/of opdracht bevat de ontbindende voorwaarde dat Klunder van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Klunder. De wederpartij zal toestaan dat Klunder zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Klunder zich zal wenden tot bureau Graydon. 

Artikel 2.2 Montage

1.  Indien is overeengekomen dat Klunder de geleverde zaken of een geleverde zaak zal monteren, stelt wederpartij de werknemers van Klunder in de gelegenheid de montagewerkzaamheden zonder welke belemmering dan ook te verrichten.

2.  Montagekosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie op grond van het aantal uren dat nodig is voor het opstellen, monteren en bedrijfsklaar opleveren van de te installeren zaken, vermeerderd met bijkomende kosten van montagemateriaal en eventuele speciale voorzieningen.

3.  Wanneer, in afwijking van lid 2 van dit artikel, vooraf is overeengekomen dat de montage door een vooraf vastgesteld bedrag zal geschieden, dan kan Klunder desondanks kosten veroorzaakt door schuld of nalatigheid van de zijde van de wederpartij, waardoor de montage vertraging of stagnatie oploopt, in rekening brengen bij de wederpartij.

4.  Klunder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor zaken welke door of namens de wederpartij zijn of worden geïnstalleerd. 

Artikel 2.3  Meer- en minderwerk

1.  Indien in een overeenkomst en/of opdracht één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend met hetgeen vooraf was berekend ten aanzien van deze werkzaamheden en hoeveelheden.

2.  Zodra Klunder voorziet dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst en/of opdracht opgenomen bedrag met meer dan 20 % zal overstijgen, zal Klunder de wederpartij hierover tijdig informeren. Klunder en wederpartij dienen dan in onderling overleg vast te stellen of de overeenkomst en / of opdracht dient te worden gewijzigd.

3.  Een wijziging zoals bedoeld in lid 2 is tussen partijen slechts bindend, wanneer zij door Klunder schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2.4  Reparatie en/of onderhoud

1.  De wederpartij kan voor of bij het verstrekken van de opdracht tot reparatie en/of onderhoud opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De door Klunder opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij tussen Klunder en de wederpartij schriftelijk een vaste prijs en/of termijn wordt overeengekomen.

2.  Indien de bij benadering opgegeven prijs wordt overschreden met meer dan 20%, zal Klunder de wederpartij hierover tijdig informeren. Klunder en wederpartij dienen dan in onderling overleg vast te stellen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd.

3.  Een wijziging zoals bedoeld in lid 2 is tussen partijen slechts bindend, wanneer zij door Klunder mondeling of schriftelijk is bevestigd.

4.  Indien de bij benadering opgegeven termijn wordt overschreden of dreigt te worden overschreden zal Klunder de wederpartij hierover tijdig informeren. Ten aanzien van de bij benadering gegeven termijn geldt onverkort het in artikel 2.6 van deze voorwaarden is bepaald.

5.  De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van Klunder, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. In het geval schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de wederpartij direct na levering van de zaken deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

6.  Lid 5 is niet onverkort van toepassing ten aanzien van onderdelen die in verband met garantieclaims dienen te worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen pas aan de wederpartij ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld.

Artikel 2.5  Technische eisen

1.  Indien aan de te leveren zaken technische of andersoortige specifieke eisen worden gesteld die afwijken van de normale eisen dienaangaande, dienen deze door de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst en/of opdracht door de wederpartij uitdrukkelijk te worden gemeld.

2.  Onder de in het vorige lid bedoelde eisen dienen in ieder geval te worden verstaan eisen of normen die worden gesteld door wetten en andere regelgeving die van toepassing zijn in het land waar de zaken waarop de overeenkomst en/of opdracht betrekking heeft, moeten worden gebruikt, in het geval dit land een ander land dan Nederland is. 

Artikel 2.6  Levering

1.  Levering van de door Klunder verkochte zaken uit hoofde van een overeenkomst dienaangaande tussen Klunder en de wederpartij vindt plaats op het bedrijfsterrein van Klunder ('af bedrijfsterrein')

2.  Indien wederpartij dit wenst kan worden overeengekomen dat door Klunder de zaken op een andere plaats dan voormeld wordt afgeleverd. Alsdan zal Klunder afleveringskosten in rekening brengen bij de wederpartij.

3.  De door Klunder in de offerte en de overeenkomst en/of opdracht vermelde levertijd is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83sub a BW, doch een vermoedelijke levertijd.

4.  Wanneer door toedoen van een der partijen wijzigingen in de overeenkomst en/of opdracht worden doorgevoerd, kan dit leiden tot een verlenging van de leveringstermijn.

5.  Wanneer Klunder de door een wederpartij aan haar opgedragen werkzaamheden heeft voldaan en derhalve haar zijde van de verplichtingen uit de overeenkomst en/of opdracht is nagekomen, stelt zij de wederpartij hiervan in kennis. De wederpartij is verplicht de zaken waarop de overeenkomst en/of opdracht betrekking heeft binnen 8 dagen na het verzenden van deze kennisgeving op te halen.

6.  Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn. 

Artikel 2.7  Gebreken; klachttermijnen

1.  De wederpartij dient de gekochte zaken en verrichte werkzaamheden bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken en/of werkzaamheden zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken en werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2.  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Klunder te melden.

3.  Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering, of indien een garantietermijn van toepassing is, binnen de garantietermijn, schriftelijk te melden aan Klunder.

4.  Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling bestaan.

5.  Dit artikel is volledig van toepassing bij aanspraken op garantie.

Artikel 2.8  Retourzendingen

1.  Retourzendingen worden door Klunder niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Klunder door deze geaccepteerd.

2.  Wanneer Klunder een retourzending van geleverde zaken conform lid 1 accepteert, dient de retourzending te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.

3.  De wederpartij wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel gecrediteerd onder aftrek van een ander door Klunder op te leggen percentage van het factuurbedrag, zulks ter bestrijding van onder meer administratie – en magazijnkosten.

4.  Het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken  houdt nimmer enige erkenning van de zijde van Klunder in van welke door de wederpartij gestelde fout of tekortkoming dan ook. 

Artikel 2.9  Risico

1.  De zaken welke door Klunder op grond van een overeenkomst en/of opdracht met een wederpartij aan deze wordt overgedragen, is tot het moment van feitelijke levering aan de wederpartij voor rekening en risico van Klunder.

2.  Het risico met betrekking tot de zaken die worden ingeruild gaat over op het moment dat de eigendom van deze zaken op Klunder overgaat, door levering op het bedrijfsterrein van Klunder. Tot het moment van risico-overgang komen alle kosten ten aanzien van de in te ruilen zaken voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten vallen in ieder geval de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Artikel 2.10  Prijs

1.  Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

2.  Indien zich na de totstandkoming van een overeenkomst en/of opdracht wijzigingen van de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen, verzekeringspremies, energieprijzen of van andere prijsbepalende factoren voordoen, is Klunder gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden.

3.  Indien Klunder een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de wederpartij de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

4.  Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt aan de wederpartij op diens verzoek een gespecificeerde nota verstrekt.

5.  De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen een nota of factuur binnen 10 dagen na verzending van deze factuur aan Klunder kenbaar te maken, met verval van alle rechten en aanspraken dienaangaande na verloop van deze 10 dagen.

Artikel 2.11  Beëindiging

1.  Aan Klunder en aan de wederpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en/of opdracht slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en/of opdracht.

2.  Bedragen die Klunder voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht heeft verricht, of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3.  In uitzondering op het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan Klunder de overeenkomst en/of opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien

a.  de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend;

b.  ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;

c.  de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;

d.  op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

e.  Klunder de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel onvoldoende blijkt te zijn.

4.  Klunder zal wegens de beëindiging op grond van een van de in lid 3 genoemde gevallen nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5.  In het geval van lid 3 is Klunder voorts bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of opdracht op te schorten, onverminderd het recht van Klunder op schadevergoeding.

6.  Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Klunder zich bij de uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst en/of opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd, is Klunder bevoegd de overeenkomst en/of opdracht te ontbinden.

7.  Indien de overeenkomst en/of opdracht beëindigd wordt, is Klunder gerechtigd de reeds geleverde zaken terug te halen bij de wederpartij, op grond van diens eigendomsrecht. De wederpartij is verplicht aan Klunder de mogelijkheid te bieden de geleverde zaken terug te nemen, onder meer door Klunder in de gelegenheid te stellen toegang tot diens gebouwen te bieden.  

AFDELING 3. HUUR EN VERHUUR

Artikel 3.1  Overeenkomst huur en verhuur

1.  Op de overeenkomst van huur en verhuur van zaken tussen Klunder en de wederpartij zijn naast de bepalingen zoals hiervoor gesteld in afdeling 1, de navolgende bepalingen van deze afdeling 3 van toepassing.

2.  Een huurovereenkomst tussen wederpartij en Klunder komt tot stand door schriftelijke ondertekening van de afgedrukte huurovereenkomst door wederpartij of wanneer daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij.

3.  De huurovereenkomst heeft betrekking op de op grond van de huurovereenkomst verhuurde zaken en wordt afgesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode.

4.  Eventuele aanbiedingen, ook welke zijn opgenomen in catalogi en andere vormen van drukwerk, alsmede eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend. Hieraan kunnen door wederpartij geen rechten worden ontleend. Wanneer van een aanbieding een geldigheidstermijn is verstreken en de aanbieding binnen deze termijn niet door wederpartij is aanvaard, komt alleen een rechtsgeldige overeenkomst tot stand wanneer Klunder na het verstrijken van de periode de afspraak schriftelijk bevestigt.

5.  De wederpartij dient zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort, rijbewijs of identificatiebewijs.  

Artikel 3.2  Reserveren en annuleren te huren zaken

1.  Bij het sluiten van de huurovereenkomst kunnen de zaken waarop de huurovereenkomst betrekking heeft worden gereserveerd. Alsdan zal het tijdstip en de periode waarvoor gereserveerd wordt, in onderling overleg worden afgesproken en in de huurovereenkomst worden opgenomen. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt is wederpartij gehouden de volledige huurprijs te betalen en Klunder gerechtigd de volledige huurprijs in rekening te brengen.

2.  Onverminderd het onder lid 1 bepaalde, kan de wederpartij vóór het gereserveerde tijdstip en de gereserveerde periode de reservering schriftelijk  annuleren. Bij annulering is wederpartij de volgende bedragen verschuldigd:
-    60 % van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59e en 30e dag  voor het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;
-    70 % van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 29e en 10e dag  voor het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;
-    80 % van het netto huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt in minder dan 10 dagen voor het tijdstip waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld; 

Artikel 3.3  Afhalen en bezorgen

1.  Gehuurde zaken dienen in beginsel door de wederpartij worden afgehaald bij Klunder, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de gehuurde zaken door Klunder bij wederpartij bezorgd zullen worden. Indien door wederpartij en Klunder is overeengekomen dat de zaken door Klunder bij wederpartij zullen worden bezorgd, zijn de kosten van transport, plaatsing, installatie e.d. voor rekening van de wederpartij.

2.  Gehuurde zaken dienen bij afhalen of bezorging van de zaken direct en zorgvuldig door wederpartij gecontroleerd te worden, zodat tussen wederpartij en Klunder kan komen vast te staan dat de zaken in goede staat ter beschikking zijn gesteld door Klunder aan wederpartij.  Het nalaten om een controle uit te voeren door wederpartij komt voor diens eigen rekening en risico. De zaken wordt verondersteld in goede staat te zijn afgeleverd zodra wederpartij het gehuurde goed in gebruik neemt.

3.  Het bezorgen en afhalen van zaken vindt plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Wanneer wederpartij de gehuurde zaken buiten deze periode wil afhalen of laten bezorgen, zal Klunder hiervoor aan wederpartij een extra toeslag van 50% op de normale transportkosten in rekening brengen.

4.  Het bezorgen en afhalen van zaken vindt alleen plaats op de begane grond, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.  De wederpartij dient er voor te zorgen dat bij bezorging van de gehuurde zaken iemand aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen, welke persoon gevolmachtigd is het bewijs van in ontvangstname te ondertekenen. In het geval voornoemde persoon niet aanwezig is en de zaken dus niet kunnen worden afgeleverd, neemt Klunder de zaken mee terug, waarbij Klunder de onnodig gemaakte kosten bij wederpartij in rekening zal brengen.

6.  Indien door wederpartij en Klunder is overeengekomen dat de gehuurde zaken zullen worden opgehaald, dient het tijdstip van ophalen door wederpartij ten minste 48 uur voor dit tijdstip door wederpartij aan Klunder medegedeeld te worden. Op het tijdstip van ophalen dient iemand aanwezig te zijn voor teruggave. Indien niemand aanwezig blijkt te zijn, is Klunder niettemin gerechtigd de zaken terug te nemen. In dat geval rust de bewijslast met betrekking tot de staat en hoeveelheid van de zaken bij teruggave op de wederpartij.

7.  Indien door wederpartij en Klunder is overeengekomen dat de zaken door Klunder bij de wederpartij zullen worden bezorgd, dient de wederpartij te helpen bij het lossen en/of laden van de zaken op de overeengekomen plaats van aflevering dan wel de plaats van ophalen. Indien wederpartij niet behulpzaam is, kunnen de hierdoor ontstane kosten door Klunder aan wederpartij in rekening worden gebracht.

8.  Klunder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voor wederpartij of derden mocht ontstaan vanwege het feit dat de gehuurde zaken later dan het overeengekomen tijdstip door Klunder ter beschikking worden gesteld. De wederpartij vrijwaart Klunder van mogelijke aanspraken van derden dienaangaande. 

Artikel 3.4  Verplichting wederpartij bij huur en verhuur

1.  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Klunder zijn de zaken uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de wederpartij.

2.  Huurder is verplicht de zaken als een goed gebruiker zorgvuldig en overeenkomstig de bestemming van de zaken te gebruiken.  Hieronder wordt  begrepen het doelmatig beveiligen van de zaken, op een dusdanige wijze dat de kans op vervreemding of vermissing van de zaken minimaal is.

3.  De wederpartij dient de zaken op een zorgvuldige wijze te verpakken en te vervoeren, zodanig dat er geen risico van beschadiging of verlies van de zaken bestaat. Bij de wijze van verpakken en transporteren dient rekening te worden gehouden met de aard van de zaken. Klunder is niet verplicht te controleren of de gehuurde zaken op juiste wijze zijn verpakt en worden vervoerd. Het feit dat Klunder geen controle uitvoert, ontslaat wederpartij niet van haar zorgplicht dienaangaande.

4.  De wederpartij dient te voldoen aan de met betrekking tot de zaken geldende voorschriften, waaronder de bedieningsvoorschriften, de onderhoudsvoorschriften en in het bijzonder de voorschriften opgesteld door de arbeidsinspectie.

5.  Bij gebruik van diesel- of benzinemotoren dient wederpartij regelmatig het oliepeil te controleren, alsmede er zorg voor te dragen dat de juiste brandstof wordt gebruikt. De kosten voor  brandstof en het handhaven van het oliepeil zijn voor rekening van de wederpartij.

6.  De wederpartij is verplicht de zaken te laten gebruiken door personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder, welke beschikken over voldoende deskundigheid om de zaken op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

7.  De wederpartij dient de zaak of de zaken aan het einde van de overeengekomen periode van huur en met inachtneming van de openingstijden van Klunder te retourneren. Indien wederpartij na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode de zaken niet geretourneerd heeft is wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij verplicht aan Klunder een schadevergoeding te betalen ter hoogte van tweemaal de huurprijs per dag, voor iedere dag dat wederpartij nalaat om de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode te retourneren.

8.  De gehuurde zaken dienen zich op het moment van teruggave aan de Klunder in goede staat te bevinden en gereinigd te zijn. Extra arbeidstijd door het niet in de juiste staat of niet gereinigd terugbrengen van zaken  zal door Klunder in rekening worden gebracht. 

Artikel 3.5  Reparatie bij huur en verhuur

1.  Bij noodzaak tot reparatie of herstelwerkzaamheden van de door de wederpartij gehuurde zaken ten gevolge van normale slijtage dienen deze onverwijld te worden teruggebracht naar de Klunder tot afgifte en ontvangt de wederpartij tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar, onder het voorbehoud dat Klunder een vervangingsexemplaar tot zijn beschikking heeft. Deze vervanging heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode, welke door de vervanging derhalve niet wordt onderbroken. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar. De wederpartij dient zich te onthouden van eigen reparatiehandelingen of herstelwerkzaamheden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle als gevolg van de door wederpartij verrichte reparatiehandelingen.

2.  Indien voor reparatie van de gehuurde zaken een expertise nodig blijkt te zijn om de schade vast te kunnen stellen, komen de expertisekosten voor rekening van de wederpartij.

3.  Het is wederpartij niet toegestaan de zaken te veranderen, door er iets op te monteren of aan te brengen. Al hetgeen door of vanwege wederpartij op het object wordt gemonteerd of aangebracht, wordt door het enkele feit van montage of het aanbrengen eigendom van Klunder. De kosten verbonden aan het demonteren van deze onderdelen zijn voor rekening van wederpartij. Demontage van enig onderdeel van de zaken door wederpartij is niet toegestaan. 

Artikel 3.6  Verzekering bij huur en verhuur

1.  Klunder heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met betrekking tot de gehuurde zaken waarop voornoemde wet betrekking heeft. De door Klunder verschuldigde verzekeringspremie wordt door Klunder doorberekend in de huurprijs.

2.  Voor rekening van de wederpartij, waarbij de wederpartij Klunder vrijwaart, komt echter:

-   schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van de WAM wordt vergoed doch waarvoor op grond van de polis van de verzekeraar geen dekking is;

-   het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico.

3.  Klunder adviseert wederpartij uitdrukkelijk de zaken voor zijn rekening tegen brand, diefstal en verdere risico's te verzekeren, voor zover het schade betreft welke binnen het eigen risico van de wederpartij valt of het andere schade zoals onder (2) genoemd betreft.

4.  Wanneer de kredietwaardigheid van de wederpartij voor Klunder aanleiding geeft te vrezen dat de wederpartij niet in staat zal zijn eventueel aan de gehuurde zaken ontstane schade te vergoeden, is Klunder uitdrukkelijk gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat zij een verzekering voor eventuele schade aan de gehuurde zaken afsluit, waarin Klunder als uitkeringsgerechtigde wordt opgenomen. Klunder is gerechtigd de afgifte aan de wederpartij van de door haar gehuurde zaken op te schorten, totdat wederpartij enig bewijsstuk kan overleggen waaruit blijkt dat zij voor eventuele schade aan de gehuurde zaken verzekerd is. Het feit dat Klunder zijn verplichting tot afgifte uit de overeenkomst opschort, ontheft wederpartij niet van zijn verplichting de huurprijs te betalen. De huurprijs blijft in die situatie onverkort verschuldigd door de wederpartij. 

Artikel 3.7  Waarborgsom bij huur en verhuur

1.  Bij het afsluiten van de huurovereenkomst is de wederpartij een waarborgsom verschuldigd. Deze waarborgsom wordt gebaseerd op de waarde van het gehuurde goed en de duur van de huurperiode.

2.  In het geval de huurperiode op verzoek van de wederpartij verlengd wordt, zal de waarborgsom verhoogd worden, in evenredigheid met de verlengingstermijn. De wederpartij is het meerdere bedrag van de waarborgsom alsdan per ommegaande aan Klunder verschuldigd.

3.  De waarborgsom dient door de wederpartij niet beschouwd te worden als een vooruitbetaling op hetgeen verschuldigd is door de wederpartij. Bij het einde van de overeenkomst kan door Klunder het door wederpartij verschuldigde bedrag verrekend worden met het bedrag van de waarborgsom.

4.  Klunder is niet verplicht de rente over de waarborgsom te vergoeden. 

Artikel 3.8  Vermissing, vervreemding en diefstal bij huur en verhuur

1.  Vermissing, vergaan, vervreemding, diefstal, verduistering, tenietgaan of bezwaring van de zaken dient na ontdekking onverwijld door de wederpartij schriftelijk aan de Klunder te worden medegedeeld.

2.  Bij vermissing, vergaan, vervreemding, diefstal, verduistering, tenietgaan of bezwaring van de zaken dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de Klunder te worden vergoed, onverminderd de overige rechten op schadevergoeding van Klunder.

3.   Bij vermissing, vergaan, vervreemding, diefstal, verduistering, tenietgaan of bezwaring van het goed is wederpartij niettemin de overeengekomen huurprijs verschuldigd, nu de zaken op grond van de huurovereenkomst voor de daarin bepaalde periode verhuurd waren en Klunder voor deze periode de zaken niet kan gebruiken voor een andere huurovereenkomst, als gevolg van de vermissing, vergaan, vervreemding, diefstal, verduistering, tenietgaan of bezwaring van het goed. 

Artikel 3.9  Tarieven

1.  De door verhuurder gevoerde tarieven staan vermeld in de catalogus van verhuurder, waarbij verhuurder zich het recht om prijswijzigingen door te voeren voorbehoudt, in het geval dit ten gevolge van gewijzigde omstandigheden noodzakelijk wordt geacht. Alle tarieven in de catalogus zijn vermeld in Euro's.

2.  Alle prijzen zijn exclusief de kosten voor olie, brandstof, transport en slijp-, schoonmaak- en slijtagekosten. Deze kosten komen voor rekening van huurder. Alle prijzen welke zijn vermeld in de catalogus zijn exclusief BTW.

3.  Verbruiksartikelen, zoals frezen, zaagbladen, diamantgereedschappen e.d. zijn niet in de prijs inbegrepen, doch dienen afzonderlijk te worden betaald.

4.  Alle huurprijzen zijn gebaseerd op een in gebruik zijn van de gehuurde goederen voor 40 uren per week of 8 uren per dag. Extra uren kunnen in rekening worden gebracht.

5.  Voor het huren van gereedschap geldt een dag / weektarief. Er worden geen gedeelten van dagen berekend tenzij anders vermeld.

6.  Extra draaiuren worden berekend tegen het halve huurtarief per uur van het standaard huurtarief (per uur) van de gehele periode.

7.  De minimale huurperiode is één dag. Een dag is 24 uur.

8.  De huurprijs dient ook te worden voldaan indien huurder geen gebruik heeft gemaakt van de gehuurde goederen. 

Artikel 3.10  Aansprakelijkheid huurder

1.  De huurder is tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schaden aan de gehuurde goederen, waaronder mede verstaan schade als gevolg van verkeerd brandstofgebruik en het niet handhaven van het juiste oliepeil.

2.  De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door de verhuurder gemaakte reinigings- en reparatiekosten, indien het gehuurde goed in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding

3.  Huurder is gehouden in geval van schade aan de gehuurde goederen verhuurder hier onverwijld van in kennis te stellen, en zulks schriftelijk te bevestigen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van het niet nakomen van voormelde meldingsplicht aan verhuurder.

4.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade, die verhuurder, personen of ondernemingen werkzaam bij of voor verhuurder tengevolge van de tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen van huurder mochten lijden. 

Artikel 3.11    Aansprakelijkheid verhuurder

Onverminderd hetgeen in artikel 1.9 en 1.10 is bepaald, aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid als gevolg van een reparatie of verandering aan de gehuurde goederen na ontvangst verricht door de huurder of diens ondergeschikte, schade  wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of diens ondergeschikten. 

Artikel 3.12    Diversen

1.  Huurder dient verhuurder zo spoedig mededeling te doen van elke naams- of adresverandering.

2.  Aangebroken verpakkingen van bijvoorbeeld nieten, nagels e.d. worden niet teruggenomen. 

Artikel 3.13    Einde overeenkomst bij huur en verhuur

1.  De huurovereenkomst eindigt:
-         indien de overeengekomen huurperiode is verstreken, of:
-         ingeval de gehuurde zaken te niet gegaan zijn, of niet langer ter beschikking van de wederpartij staan als gevolg van vermissing, vervreemding, diefstal, verduistering of bezwaring van de zaken;
-         in het geval de zaken teruggegeven worden aan de Klunder in goede staat en gereinigd, waarbij door wederpartij tevens aan alle andere verplichtingen uit de huurovereenkomst is voldaan.

AFDELING 4. OVEREENKOMST TOT ONDERHOUD 

Artikel 4.1      Onderhoud

1.  Op de overeenkomst van onderhoud van zaken tussen Klunder en de wederpartij zijn naast de bepalingen zoals hiervoor gesteld in afdeling 1, de navolgende bepalingen van deze afdeling 4 van toepassing

2.  Onderhoud wordt alleen verricht indien daartoe een schriftelijke onderhoudsovereenkomst zoals geregeld in deze bepaling afd. 4 van toepassing.

3. In de schriftelijke onderhoudsovereenkomst zoals bedoeld in lid 1 van deze bepaling dient in ieder geval te zijn opgenomen (in de tekst dan wel in een bijlage.

  a. een overzicht van de zaken ter zake waarvan de onderhoudsovereenkomst is afgesloten;
b. het overeengekomen tarief dan wel een tarievenoverzicht;
c. deze algemene voorwaarden.


4. Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de datum van ondertekening van de onderhoudsovereenkomst. Na verloop van deze periode van een kalenderjaar zal de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd met een jaar, onder gelijkblijvende voorwaarden, tenzij een van de partijen uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de onder lid 1 genoemde periode bij aangetekend schrijven aan de andere partij te kennen geeft geen verlening te wensen. Tussentijdse opzegging van deze onderhoudsovereenkomst is niet mogelijk. 

5. Het onderhoud zal bestaan uit:

a. Preventief onderhoud: onderhoud dat wordt uitgevoerd met als doel de kans op storingen of gebreken aan zaken te verkleinen of voorkomen;
b. Tussentijdse reparaties: reparaties die worden uitgevoerd nadat zich een storing heeft voorgedaan of een gebrek is geconstateerd, en dat tot doel heeft het betreffende onderdeel terug te brengen in een staat waarin het aan de gestelde eisen voldoet. 

6. Indien noodzakelijk zal Klunder bij het verrichten van onderhoud onderdelen vervangen. Wanneer de kosten voor deze vervanging van onderdelen meer bedragen dan € 250,00 exclusief BTW, dient Klunder hiervoor toestemming te vragen aan de wederpartij. Voor vervangingskosten beneden dit bedrag behoeft Klunder deze toestemming niet te verkrijgen. 

Artikel 4.2 Preventief Onderhoud 

1. Klunder spant zich tot het uiterste in de zaken één maal per twaalf maanden op storingen en gebreken te controleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 4.3 is van overeenkomstige toepassing indien hierbij storingen of gebreken worden geconstateerd. 

2. Indien blijkt dat Klunder de in lid 1 genoemde controle niet na verloop van twaalf maanden sinds het tijdstip van de vorige controle uit kan voeren, zal Klunder de controle in ieder geval binnen veertien maanden na de vorige controle uitvoeren, tenzij de jaarplanning van Klunder noodzaakt tot controle op een later moment. 

3. Klunder voert slechts preventief onderhoud uit, voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 4.3 Tussentijdse Reparaties 

1. In verband met het verrichten van tussentijdse reparaties stelt Klunder de spoedeisendheid van gemelde storingen en gebreken vast, na overleg met de wederpartij. Klunder beslist of het noodzakelijk is dat de spoedservice overeenkomstig lid 3 van dit artikel, dan wel de gewone service zal worden verleend. Deze vaststelling wordt gedaan door daartoe deskundige personeel van Klunder. 

2. Indien zich een storing of gebrek voordoet, zal Klunder na binnenkomst van de melding van de storing of het gebrek zo spoedig mogelijk aanvangen met herstel van deze storing of dit gebrek en spant Klunder zich tot het uiterste in de storing of het gebrek in de volgende twee werkdagen te herstellen; 

3. Wanneer Klunder vaststelt dat storingen en / of gebreken spoedeisend zijn, zullen de werkzaamheden ter zake van deze storingen en/ of gebreken ook buiten de service – uren en op de kortst mogelijke termijn worden uitgevoerd. Deze storingen en gebreken kunnen buiten service - uren aan Klunder worden gemeld per telefoon op het reguliere nummer van Klunder. 

4. Een vervangende zaak wordt verstrekt in het geval een gebrek niet direct hersteld kan worden en het naar het redelijke oordeel van Klunder noodzakelijk is dat de zaak tijdelijk vervangen wordt. Binnen één werkdag zorgt Klunder voor een zaak in bruikleen ter vervanging van de zaak die hersteld wordt. 

Artikel 4.4 Tijdstip dienstverlening 

1. Het onderhoud aan de zaken vindt in beginsel bij wederpartij plaats. Werkzaamheden die redelijkerwijs niet bij wederpartij kunnen worden verricht, vinden plaats in een door Klunder aangewezen werkplaats. 

2. Alle werkzaamheden zullen tijdens service – uren worden verricht, welke zijn vastgesteld op werkdagen in het tijdvak tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Buiten service - uren vindt alleen spoedservice plaats. Zon - en feestdagen worden niet aangemerkt als werkdagen. 

3. Storingen en/ of gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering daarvan gemeld te worden aan Klunder. Storingen die na 15.00 uur gemeld worden, worden behandeld op de wijze als waren zij op de volgende dag gemeld. 
4. Klunder stelt de in lid 1 genoemde plaats en de in lid 2 genoemde tijd vast. 

Artikel 4.5 Melding storingen en gebreken 

1. Wederpartij zal zo spoedig mogelijk na het constateren van een storing of een gebrek aan een zaak Klunder daarvan in kennis stellen door melding van deze storing of dit gebrek tijdens service - uren door middel van een fax of per telefoon op de door Klunder (schriftelijk) gespecificeerde nummers en / of adressen. 

2. Storingen en gebreken kunnen ook buiten de service – uren worden gemeld bij de Klunder door middel van een fax of per e-mail, dan wel via de website (www.klunder.nl) van Klunder. 

Artikel 4.6 Keuringen 

1. Ter uitvoering van de door Klunder met de wederpartij gesloten onderhoudsovereenkomst worden de zaken waarop wederpartij de onderhoudsovereenkomst wenst toe te passen door Klunder gekeurd. 

2. Tijdens de keuring wordt de staat c.q. toestand per zaak beoordeeld en wordt vastgesteld of de onderhoudsovereenkomst van toepassing is of zal zijn op dit zaak. 

3. Bij de keuring zal door Klunder tevens preventief onderhoud uitgevoerd worden ten aanzien van de zaken waarop de onderhoudsovereenkomst van toepassing is verklaard. 

4. Met betrekking tot de keuring wordt door Klunder per gekeurde zaak keuringskosten in rekening gebracht. 

5. Met betrekking tot het tijdens de keuring uitgevoerde preventief onderhoud gelden de daarvoor normaal geldende tarieven. 

Artikel 4.7 Metingen en testen 

1. Klunder spant zich tot het uiterste in om ter uitvoering van de onderhoudsovereenkomst zo vaak is vereist op grond van de wet – en regelgeving, testen uit te voeren op zaken waarvoor op grond van wet – en regelgeving vereist is dat deze getest worden en indien en voor zover dit is overeengekomen. 

2. De testen zoals bedoeld in lid 1 worden uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende regels en protocollen en met behulp van apparatuur dat voldoet aan eisen die op grond van de wet – en regelgeving aan deze apparatuur worden gesteld. 

3. Onder testen wordt mede verstaan het doen van metingen met betrekking tot zaken. 

4. Wanneer bij het uitvoeren van een test op een zaak deze zaak beschadigd raakt of geheel verloren gaat, kan Klunder niet aansprakelijk worden gehouden voor deze schade. Deze schade komt geheel voor rekening en risico van de wederpartij. 

Artikel 4.8 Communicatie 

1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan. De contactpersonen voeren zo vaak als nodig is, overleg over de uitvoering van de onderhoudsovereenkomst. 
2. Partijen delen elkaar schriftelijk mede wie de partij als contactpersoon aanwijst. 

Artikel 4.9 Tarieven 

1. Klunder hanteert de tarieven zoals deze zijn opgenomen in de in artikel 4.1 genoemde onderhoudovereenkomst 

2. Alle prijzen welke zijn in de onderhoudsovereenkomst zijn exclusief BTW. 

3. Bij alle prijzen vermeld op de tarieflijst zijn niet inbegrepen de kosten voor: 

a. onderdelen; 
b. oliën, vetten en borgvloeistoffen; 
c. klein materiaal; 
d. spoedservice. 

4. De in lid 3 genoemde kosten kunnen door Klunder afzonderlijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij. 

5. Indien is overeengekomen dat Klunder de geleverde zaken of een geleverd zaak zal monteren, geschiedt deze montage tegen een tussen partijen overeengekomen bedrag, waarbij Klunder zich het recht tot nacalculatie voorbehoudt. 

6. Klunder is gerechtigd de overeengekomen prijs na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te wijzigen indien zulks door gewijzigde marktprijzen en / of prijsverhogingen door toeleveranciers, dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstofprijzen, materiaal, loon – en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten en belastingen of andere heffingen daartoe noodzaken. 

7. Klunder is gerechtigd de hoogte van de te betalen onderhoudsvergoeding na verloop van een kalenderjaar, alsmede iedere daaropvolgende termijn van twaalf maanden, te wijzigen, indien zulks noodzakelijk is als gevolg van gewijzigde omstandigheden waaronder in ieder geval dienen te worden verstaan de omstandigheden als bedoeld in lid 5 van dit artikel. Een dergelijke tariefwijziging is voor wederpartij geen grond en geeft deze geenszins het recht de onderhoudsovereenkomst te ontbinden en geeft deze geen recht op schadevergoeding.


Laden
Laden
Laden
Laden